Kultúrtörténeti értékek

Kulturális ÖrökségvédelmiHivatal
védési dokumentáció
 I.2.a. Összefoglaló
Zsámbék újonnan kialakult lakóövezete által körülhatárolt, mély fekvésű terület, melyben egykor 70, jelenleg 20 pincéből álló, patkó alakú pincesor helyezkedik el. A terület mélyebb fekvése úgy alakult ki, hogy az 1737-39-es pestisjárvány után betelepített németek a szomszédos tömbben, a jelenlegi Dózsa György utcában kaptak házhelyeket, s házaik felépítéséhez e területről hordták az agyagot. Az Agyaggödörnek is nevezett, patkó alakú, meredek partfalakkal határolt mélyedésben már a 18. század folyamán elkezdtek borospincéket kialakítani. A pincék járatait és homlokfalait a 19. században nagyméretű, faragott kövekkel rakták ki, s így teljesen zárt, összefüggő pincesor alakult ki. A II. világháború után a németek jelentős részét kitelepítették, és a helyükre beköltöztetett új lakosok az építőanyagért sok pincét elbontottak. Jelenleg mintegy 10 jó állapotú, 10 romos és 5 lakóépület alatt meghagyott pince áll az elvadult területen.

 I.2.b. Indoklás
A Józsefvárosi pincesor fő műemléki jelentőségét a pincék történeti értéke (egyes pincék 19. század eleji keletkezésűek), valamint a pincék ma még nagyrészt harmonikus egységet alkotó építészeti képe adja.
A pinceterület további jelentős értékét jelenti a terület asszociatív jelentősége, mely a pincegödör keletkezésének módjából adódik. A pinceterületet magába foglaló gödör úgy alakult ki, hogy miután a török hódoltságot követően betelepített lakosság mintegy fele a pestisjárvány áldozatául esett, újabb német telepeseket hívtak a településre, akik házaik felépítéséhez e területről hordták az építőanyagot. A gödör tehát a település második újjátelepítésének emlékét őrzi. A II. világháború után a német lakosságot kitelepítették, és ismét új népesség költözött a településre. A telepítéskori építkezések nyomán kialakult Józsefvárosi gödör és a népességcsere által pusztulófélben lévő pincesor a népmozgások, a többszörös népességcsere szimbolikus emléke.
A terület etimológiai eredetű asszociatív értékkel is rendelkezik, ugyanis Zsámbék latin neve a bodza latin nevéből, a Sambucus szóból alakult ki. A település névadó növénye a józsefvárosi pinceterületen található meg a legkiterjedtebb, összefüggő, ligetszerű területen.
A terület mint jelentős zöldfelület és fajgazdag élővilág is védelemre érdemes, és nem csak mint természetvédelmi terület, hiszen az egykori szőlő- és kertkultúra, valamint a ligetszerű pinceterület egyben kultúrtáj is.

 I.2.c. Műemlékjegyzékbe kerülő szöveg
Pincesor
Józsefvárosi gödör
hrsz.: 178-239, 243-244, 248, 259/9-10
népi
19. század

Patkó alakú, mély fekvésű területen elhelyezkedő, hozzávetőleg húsz darab lyukpincéből álló pincesor.

 I.3.f. Javaslat a miniszteri rendelet szövegére
1. Műemlékké nyilvánítom a Pest megye, Zsámbék, 178-239, 243-244, 248, 259/10 helyrajzi számú ingatlanokat és a 259/9 helyrajzi számú közterületet.
2. Műemléki környezetnek a 162/4-5, 163, 164/6-11, 165/1-2, 166-175, 176/1-2, 240-242, 249, 257, 258, 259/3-5, 259/7-8 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 162/1 és 177 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.
3. Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.
A védetté nyilvánítás célja a 18. századi újjátelepítés során kialakított gödör löszfalába vájt pincék, az egykor összefüggő pincesor megmaradt elemeinek megőrzése.

III. A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSI JAVASLAT KÖZÉRDEKŰSÉGÉNEK INDOKLÁSA

III.1. A védetté nyilvánítás mennyiben szolgálja a megőrzést, fenntartást, helyreállítást, hasznosítást
A védetté nyilvánítás megakadályozza, hogy a területen még fennálló pincéket megsemmisítsék, a területet az eredeti jellegétől eltérő városi közparkként, illetve lakóövezetként hasznosítsák. A védetté nyilvánítás a rossz állapotú pincék helyreállítását és a megsemmisült értékek rekonstruálását vonhatja maga után. A terület revitalizációját követően az eredeti értékek megtartása mellett valósulhat meg a közpark célú hasznosítás.

III.2. A védetté nyilvánítás mennyiben szolgálja a műemléki értékek hozzáférhetővé tételét
A terület jelenleg elhanyagolt, lepusztult képet mutat, értékei nehezen hozzáférhetőek. A védetté nyilvánítás következtében megvalósulhat az egykori pincesor és természetes környezetének revitalizációja. A természeti értékekben gazdag, emberi léptékű építményekből álló pincesor közterületként hozzáférhetővé válna.

III.3. A védetté nyilvánítás várható szakmai hatásai
A védetté nyilvánítás következtében az építészet és a tájépítészet, a műemlékvédelem és a környezetvédelem közös erőfeszítései révén valósulhat meg a jelentős mértékben degradálódott terület revitalizációja, s ily módon a szorosan összetartozó, de ritkán együttműködő szakmák közös szempontrendszere tovább formálódhatna, s egy konkrét együttműködés során gyakorlati jelleget ölthetne.

III.4. A védetté nyilvánítás várható társadalmi hatásai
Az elmúlt évek során a kiköltöző budapesti népesség hatására Zsámbék zsúfolt beépítésű településsé vált. A felaprózott és sűrűn kiosztott telkek között nem maradt jelentős zöldfelület, és a település határa, az elérhető zöldterület is egyre kijjebb húzódik. A Józsefvárosi pincesor a település központi részén fekszik, és építészeti értékei mellett természeti értékekben is gazdag. A jelenleg erősen lepusztult, elhanyagolt természeti és épített környezet a védetté nyilvánítás után revitalizálható, s így a Józsefvárosi gödör a közösség kiemelt rekreációs területévé válhat.
Környezeti jelentőségén túl a pincesor településtörténeti értéke is kimagasló. A 18. század első felében betelepített német lakosság a földfalú házak építéséhez e területről hordta az agyagot, s így alakult ki a jelenlegi gödör, melybe már a 18. század folyamán borospincéket vájtak. A pincesor a településen lezajlott többszöri teljes népességcsere, valamint a kitelepített németek emlékének szimbolikus helyszíne, s a település szőlőkultúrájának őrzője, így a település múltjának megismerésében és megélésében is fontos szereppel bír.

III.5. A védetté nyilvánítás elmaradásából származó kockázatok
A védetté nyilvánítás elmaradása esetén megsemmisülhet a német telepítés és a település szőlőkultúrájának emlékét őrző egyetlen fennmaradt pincesor, mely egyben a Zsámbék központjában lévő egyetlen jelentős zöldfelület.

 II.3.b. A védetté nyilvánítandó ingatlan aktuális állapotának leírása
A pincesor egykor mintegy 70 pincét, 6 présházat és 4-5 lakóépületet tartalmazott.
Jelenleg a pincék jelentős része (45 db) megsemmisült, romos állapotban van (10 db), vagy lakóházat építettek fölé (6 db), s összesen csak 10 pince áll viszonylag jó állapotban.
A patkó alakú gödörben új beépítésű lakóházak jelentek meg, melyek építése során megsemmisítették, vagy beépítették a telken található pincéket. Ennek következtében a pincesor északkeleti sarka, a patkó fölső szára gyakorlatilag megsemmisült, ott a pincesor eredeti jellege nem állítható helyre. A pincesor észak-nyugati, íves része több épen maradt pincét őriz, s ott néhány pince rekonstruálásával a pincesor eredeti jellege helyreállítható.

 II.3.c. A műemléki értékeket veszélyeztető tényezők leírása
A műemléki értékeket a településvezetés beépítési szándéka veszélyezteti. A helyi rendezési terv zöldterületként és települési vegyes területként jelöli meg a Józsefvárosi gödör területét, ami alapján az egykori pincesor egyik részét játszótérként, a másikat részben közparkként, illetve lakóterületként kívánják hasznosítani. A település más pincesorán, a Rácváros utcában már látható a pinceterületek helyreállításának városvezetési koncepciója. A Rácváros utcában álló présházakat névleg présházként állították helyre, valójában azonban kisméretű lakóépületeket alakítottak ki belőlük, és ennek során azok külső megjelenését, arányrendszerét is eltorzították.
A gödör széléig futó ingatlanok megosztása és a pincesor felé eső végükön való beépítése szintén szerepel a városvezetés tervei között.
A terület műemléki és kultúrtájként meglévő értékeit a karbantartás hiánya és az önkényes tulajdonosi beavatkozások – a pincék elbontása és a terület szeméttelepként való használata – is veszélyeztetik.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: